กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 

  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 
 
   
  เอกสารแนบท้ายประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)  
 
 
   
  ผังที่นั่งสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น. วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 สนามสอบโรงเรียนชลประทานวิทยา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
 
 
   
  เอกสารแนบท้ายประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556  
 
 
   
  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
 
 
   
  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แผนที่โรงเรียนชลประทานวิทยา  
 
 
   
  เอกสารแนบถ้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
 
 
   
  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
 
 
   

 
 
 
 
powered by INET