ใบสมัครสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 
ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจทานข้อมูลของท่าน
1. ตำแหน่งที่สมัครสอบ   

2.

ชื่อ  นามสกุล 
(โปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่าน ให้ตรงตามที่ปรากฏในบัตรประชาชนโดยไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
เพศ
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
สถานภาพ

3. วัน เดือน ปี เกิด เดือน พ.ศ.  อายุ ปี เดือน (อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เลขประจำตัวประชาชน (โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
ออกให้ ณ จังหวัด
4.
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ อาคาร หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail
5. วุฒิการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ คือ
สาขาวิชาเอก
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่
16 กันยายน 2556)
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
6.
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ
7. อาชีพปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน      กอง/สำนัก/อื่น ๆ    
ตำแหน่ง     อัตราเงินเดือน บาท
8. ท่านต้องการรับบริการเสริม SMS / Email ความเคลื่อนไหว  แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวการสมัครสอบของหน่วยงานหรือไม่
(ค่าบริการเสริมจาก INET 20 บาท โดยบริการเสริมไม่เกี่ยวข้อง กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ )

      ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตรงตามประกาศ รับสมัครทุกประการ
       ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ให้ถือว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความ อันเป็นเท็จ อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกให้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขโดยคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อกลับไปที่หน้าการกรอกข้อมูล
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
เมื่อส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้อีก และจะสามารถสมัครได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

 

คำเตือน ! กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

 
  • ชื่อ =    
 
  • ตำแหน่งที่สมัคร =  
 
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน =
 
 

powered by INET